Verantwoording

De uitvoering van ‘Beweeg ABC’ ligt bij Vereniging Sport en Gemeenten. Een van de belangrijke doelstellingen is bestaande expertise te bundelen tot één basisinstrument en harmonisatie met al bestaande monitors en testmethoden mogelijk te maken. Daarom heeft Vereniging Sport en Gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium afstemming gezocht met verschillende partners, waarmee die beoogde doelstelling het best geborgd wordt.

Basis
Deze monitor basisbeweegvaardigheden heeft uitsluitend tot doel het mogelijk te maken een indicatie te verkrijgen van de basis-beweegvaardigheid van een kind. Bij (negatieve) afwijking wordt de gebruiker van de monitor nadrukkelijk geadviseerd het kind door te verwijzen naar deskundigen.

De adviezen dienen 'slechts' ter indicatie. Ze zijn gerelateerd aan de scores van de individuele leerling bij Beweeg ABC en gebaseerd op informatie vanuit (beweeg)deskundigen uit het veld, sportbonden en sportverenigingen. En vergeet vooral niet: bewegen/sporten is leuk om te doen, plezier staat voorop!

Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord
Een van de pijlers van het in juni 2018 gepresenteerde Sportakkoord is ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. De ambitie in dit deelakkoord is ‘om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen, en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen naar boven toe om te buigen’. Monitoring is hierbij onontbeerlijk, en Beweeg ABC kan u helpen!
Daarnaast is er een duidelijke link met de pijler Overgewicht in het Preventieakkoord. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het overgewicht toe. VSG/VNG en NOC*NSF stimuleren in samenwerking met het ministerie van VWS het sluiten van lokale en regionale sport- en preventieakkoorden, waarin de monitoring van beweegvaardigheid en overgewicht een belangrijke plek krijgt.